USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Čelik d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice thebodyshop.rs .Član 1.
Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice thebodyshop.rs obavlja Čelik d.o.o. Beograd- OGRANAK JUMP IN BEAUTY, Koče Popovića 2, matični broj: 07032951, PIB 100003189, šifra delatnosti: 4775 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, kontakt e-mail: support@thebodyshop.rs

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2.
Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta thebodyshop.rs se možeod strane registrovanog korisnika.

Minimalan iznos kupovine putem sajta thebodyshop.rs je 1000,00 dinara sa PDVom, bez troškova dostave

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.

Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje su sačinjeni na srpskom i engleskom jeziku, pa je ugovor između Trgovca i kupca moguće zaključiti na srpskom i engleskom jeziku.

Član 3.
Kupovina od strane registrovanog korisnika

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta thebodyshop.rs na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), koji će se čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.

Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.

Član 4.
Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta thebodyshop.rs je moguće izvršiti platnim karticama, kao i pouzećem.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu.

Član 5.
Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o uspešnoj kupovini.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Od trenutka potvrde porudžbine, rok isporuke je 10 radnih dana.

Dostava robe koja je poručena putem sajta thebodyshop.rs vrši se putem kurirske službe na teritoriji Republike Srbije.

Kurirska služba koja vrši isporuku na teritoriji Srbije je DExpress.

Kurirska služba dostavlja pošiljku na adresu koju je kupac naznačio u porudžbini u periodu od 8-17h.

Troškove dostave na teritoriji Republike Srbije snosi kupac, osim ukoliko je tokom procesa naručivanja ili u potvrdi porudžbine naznačeno drugačije, u iznosu prema redovnom cenovniku kurirske službe DExpress važećem na dan porudžbine, o kojem tačnom iznosu će kupac biti obavešten pre slanja porudžbine.

Član 6.
Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu thebodyshop.rs su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu thebodyshop.rs .

Član 7.
Saobraznost robe

Sva roba koja se prodaje putem sajta thebodyshop.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji, koja je navedena na odgovarajućoj strani uz svaki proizvod.

Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.

Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a u suprotnom kupac koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Član 8.
Reklamacija i zamena robe

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.

Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.

U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.

Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.

U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Za uvažene reklamacije, Trgovac snosi sve troškove transporta.

Oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda kupac je dužan da odmah prijavi kuriru koji isporuči robu, kao i Trgovcu u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke utvrdi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, dužan je da u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, putem e-maila support@thebodyshop.rsobavesti Trgovca o nedostacima ili da Trgovcu dostavi popunjen reklamacioni list na adresu Trgovca: Čelik d.o.o. Beograd, Milutina MIlankovića 7G, Beograd sa naznakom “Reklamacija TBS”.

Nakon prijema reklamacije Trgovac će potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestiti kupca o daljem postupanju.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Reklamacioni list se nalazi na sajtu thebodyshop.rs

Član 9.
Odustajanje od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu.

Rok za odustajanje je 14 dana od dana isporuke robe, bez navođenja razloga.

Odustankom od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.

Obrazac izjave o odustanku od ugovora se nalazi na sajtu thebodyshop.rs

Kupac je dužan da popunjen I potpisan obrazac izjave o odustanku od ugovora dostavi Trgovcu na e-mail adresu support@thebodyshop.rs ili ga dostavi poštom na adresu Trgovca Čelik d.o.o. Beograd, Milutina MIlankovića 7G, Beograd sa naznakom “Odustanak od ugovora TBS”.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao zahtev za odustajanje, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Član 10.
Povraćaj sredstava

Kupcu koji je odustao od ugovora u skladu sa ovim uslovima, povraćaj sredstava vrši se nakon utvrđivanja ispravnosti proizvoda na tekući račun kupca koji je naveden u Izjavi o odustanku od ugovora.

Trgovac se obavezuje da kupcu vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, i to najkasnije 15 dana od prijema izjave o odustanku i nakon prijema proizvoda. Ukoliko je roba koja se vraća usled odustanka od ugovora plaćena nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, sredstva će se vratiti na račun korisnika kartice.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.

Član 11.
Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu thebodyshop.rs predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta thebodyshop.rs u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 12.
Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta thebodyshop.rs koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu thebodyshop.rs

U Beogradu, __________________________
za ČELIK D.O.O. BEOGRAD
______________________________
Sanja Todorović, direktor