Sistem elektronskog plaćanja trenutno nije u funkciji. Hvala Vam na razumevanju!
USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE


Ovi Uslovi korišcenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Čelik d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice thebodyshop.rs .

 Član 1.
Podaci o trgovcu

 

Trgovinu putem internet stranice thebodyshop.rs obavlja Čelik d.o.o. Beograd- OGRANAK JUMP IN BEAUTY, Koče Popovića 2, matični broj: 07032951, PIB 100003189, šifra delatnosti: 4775 - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, kontakt e-mail: support@thebodyshop.rs

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.
Član 2.
Postupak kupovine

 

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta www.thebodyshop.rs se može izvršiti kao brza kupovina ili kupovina od strane registrovanog korisnika.

Za sve porudžbine čija je vrednost manja od 4.000,00 dinara sa PDVom kupac će snositi troškove dostave, odnosno cenu kurirske službe u iznosu od 300,00 dinara, dok za porudžbine čija je vrednost veća od navedene kupac ne snosi troškove dostave.

Odustankom od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza osim obaveze plaćanja svih troškova vezanih za slanje i vraćanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora (troškova slanja takve robe od strane trgovca kupcu nakon narudžnine, kao i od strane kupca trgovcu prilikom vraćanja).

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.

Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor izmedu Trgovca i kupca.
Član 3.
Brza kupovina

Kupac koji ne želi da se registruje kao korisnik sajta www.thebodyshop.rs ili ne želi da obavi kupovinu koristeći svoj registrovani nalog može obaviti brzu kupovinu stavljanjem izabranih proizvoda u korpu, unosom podataka koji su neophodni i koji se koriste samo za potrebe dostave porudžbine (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), izborom načina plaćanja i potvrdom porudžbine.
Član 4.
Kupovina od strane registrovanog korisnika

 

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta thebodyshop.rs na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), koji će se čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.

Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.
Član 5.
Način plaćanja

 

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta thebodyshop.rs je moguće izvršiti platnim karticama, kao i pouzećem.

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu.
Član 6.
Dostava

 

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o uspešnoj kupovini.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac ce kontaktirati kupca bez odlaganja.

Od trenutka potvrde porudžbine, rok isporuke je 10 radnih dana.

Dostava robe koja je poručena putem sajta thebodyshop.rs vrši se putem kurirske službe na teritoriji Republike Srbije.

Kurirska služba koja vrši isporuku na teritoriji Srbije je DExpress.

Kurirska služba dostavlja pošiljku na adresu koju je kupac naznačio u porudžbini u periodu od 8-17h.

Troškove dostave na teritoriji Republike Srbije snosi kupac, osim ukoliko je tokom procesa naručivanja ili u potvrdi porudžbine naznaceno drugacije, u iznosu prema redovnom cenovniku kurirske službe DExpress važecem na dan porudžbine, o kojem tačnom iznosu će kupac biti obavešten pre slanja porudžbine.
Član 7.
Cene

 

Sve cene koje su iskazane na sajtu thebodyshop.rs su izražene u dinarima i u njih je uracunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važece cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu thebodyshop.rs .
Član 8.
Saobraznost robe

 

Sva roba koja se prodaje putem sajta thebodyshop.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji, koja je navedena na odgovarajućoj strani uz svaki proizvod.

Prodavac je dužan da isporuči Potrošacu robu saobraznu ugovoru.

Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.

Roba je saobrazna ugovoru ako:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošacu kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Pod redovnom  upotrebom robe podrazumeva se namenska upotreba, njeno održavanje i postupanje u svemu prema deklaraciji proizvodača.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošaca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošaca i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošaca;

3) je potrošac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i za nepravilnu instalaciju ili montažu robe koja je posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošacu radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošacu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošac.

Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili isključena suprotno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;

2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;

3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.
Član 9.
Reklamacija i zamena robe

 

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju Prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti robe, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, a na način i po postupku predvidenim Pravilnikom.

Potrošač ima pravo na reklamaciju iz razloga navedenih u članu 8. ovih Uslova korišćenja i prodaje,  čim je otkrio nesaobraznost robe a najkasnije do datuma za upotrebu označenog na proizvodu, odnosno najkasnije dve godine od dana prelaska rizika na Potrošaca, odnosno preuzimanja proizvoda od strane Potrošača.

Ako je nesaobraznost nastala u prvih 6 meseci od trenutka prelaska rizika na Potrošača pretpostavlja se da je postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom odredene nesaobraznosti.

Ukolko je nesaobraznost nastala nakon isteka roka od 6 meseci od trenutka prelaska rizika na Potrošača, teret dokazivanja prelazi na Potrošača, pa on mora dokazati da je roba bila nesaobrazna u momentu prelaska rizika, podnošenjem odgovarajućeg dokaza.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
Član 10.

 

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.

Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.

U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.

Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.

U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

Za uvažene reklamacije, Trgovac snosi sve troškove transporta.

Oštecenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda kupac je dužan da odmah prijavi kuriru koji isporuci robu, kao i Trgovcu u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke utvrdi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, dužan je da u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, putem e-maila support@thebodyshop.rs obavesti Trgovca o nedostacima ili da Trgovcu dostavi popunjen reklamacioni list na adresu Trgovca: Čelik d.o.o. Beograd, Milutina MIlankovica 7G, Beograd sa naznakom “Reklamacija TBS”.

Nakon prijema reklamacije Trgovac ce potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestiti kupca o daljem postupanju.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Reklamacioni list se nalazi na sajtu thebodyshop.rs
Član 11.
Odustajanje od ugovora

 

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu.

Rok za odustajanje je 14 dana od dana isporuke robe, bez navodenja razloga.

Odustankom od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen nacin.

Obrazac izjave o odustanku od ugovora se nalazi na sajtu thebodyshop.rs

Kupac je dužan da popunjen I potpisan obrazac izjave o odustanku od ugovora dostavi Trgovcu na e-mail adresu support@thebodyshop.rs ili ga dostavi poštom na adresu Trgovca Čelik d.o.o. Beograd, Milutina MIlankovica 7G, Beograd sa naznakom “Odustanak od ugovora TBS”.

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Proizvodi koji se vracaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao zahtev za odustajanje, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun.
Član 12.
Povraćaj sredstava

 

Kupcu koji je odustao od ugovora u skladu sa ovim uslovima, povraćaj sredstava vrši se nakon utvrđivanja ispravnosti proizvoda na tekući račun kupca koji je naveden u Izjavi o odustanku od ugovora.

Trgovac se obavezuje da kupcu vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, i to najkasnije 15 dana od prijema izjave o odustanku i nakon prijema proizvoda. Ukoliko je roba koja se vraća usled odustanka od ugovora plaćena nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, sredstva će se vratiti na račun korisnika kartice.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.
Član 13.
Intelektualna svojina

 

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu thebodyshop.rs predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trecih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišcenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta thebodyshop.rs u komercijalne ili u druge svrhe bez izricite saglasnosti Trgovca.
Član 14.
Završne odredbe

 

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta thebodyshop.rs koja nisu uredena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane ce nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor ce rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu thebodyshop.rs

 U Beogradu, 20.12.2021. godine

za ČELIK D.O.O. BEOGRAD
______________________________
Sanja Todorović, direktor