U skladu sa članom 36. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik RS”, br.52/2019) direktor Trgovinskog preduzeća Čelik d.o.o. Beograd, dana 23.05.2022. godine donosi sledeća
PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI “LOVE YOUR BODY CLUB”Član 1.

Privredno društvo “Čelik” doo Beograd, Koče Popovića 2, matični broj 7032951, PIB 100003189 (u daljem tekstu: Izdavalac kartice), kao nosilac franšize “The Body Shop” za tržište Srbije ovim uređuje pravila programa lojalnosti “Love your body Club” (u daljem tekstu: Program lojalnosti) i u vezi sa kojim izdaje kartice lojalnosti “Love your body Club” (u daljem tekstu: “Kartica”).

Član 2.

Programom lojalnosti “Love your body Club” imaocima kartice se omogućava skupljanje bodova, koje korisnici nakon mogu realizovati i time ostvariti pogodnosti u skladu sa ovim Pravilima.

Član 3.

Korisnik ostvaruje pravo na izdavanje kartice ukoliko u maloprodajnom objektu „The Body Shop“ izvrši kupovinu u vrednosti od najmanje 3.000,00 dinara i registracijom za program lojalnosti, i to popunjavanjem i potpisivanjem registracione prijave, čiji obrazac se nalazi u prilogu ovih Pravila u maloprodajnom objektu.

Korisnik može biti svako punoletno lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, koja putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u registracionoj prijavi za program lojalnosti.

Član 4.

Korisnik registrovanjem svojih ličnih podataka u registracionoj prijavi daje saglasnost da "Čelik" doo Beograd, u svojstvu Rukovaoca ličnim podacima, prikuplja i obrađuje sledeće podatke: lične podatke navedene u pristupnici, podatke o transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti programa lojalnosti „Love your body club“.

Saglasnost za obradu podataka se dobrovoljno daje, u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža program, za sve vreme trajanja članstva u programu.

Korisnik u svakom trenutku može, u celosti ili delimično, opozvati saglasnost.

Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Opozivom saglasnosti u celosti, prestaje dalja obrada podataka, kao i članstvo u programu „Love your body club“ i mogućnost korišćenja pogodnosti.

Korisnik u svakom trenutku može podneti prigovor na obradu svojih ličnih podataka.

Podnošenjem prigovora, prestaje obrada ličnih podataka u navedene svrhe. Korisnik ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku/dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka.

Opoziv saglasnosti moguć je putem e-mail adrese support@thebodyshop.rs

Član 5.

Prikupljanje bonus poena se vrši prilikom svake kupovine u prodavnicama „The Body Shop“ na teritoriji Republike Srbije ili u elektronskoj prodavnici „TBS-Webshop“, kojoj kupci mogu pristupiti preko adrese www.thebodyshop.rs, na taj način što Korisnik prilikom plaćanja u prodavnicama pokaže karticu prodavcu ili upisom broja loyalty kartice u odgovarajuće polje prilikom kupovine u elektronskoj prodavnici, radi evidencije ostvarenog prometa.

Evidencijom ostvarenog prometa na način opisan u stavu 1. ovog člana, na kartici korisnika se evidentira broj bonus poena koji odgovara iznosu na računu u dinarima (npr. za ostvaren promet od 5000 dinara na kartici korisnika se evidentira 5000 bonus poena).

Na svakih sakupljenih 10.000 bonus poena, korisnik stiče pravo da prilikom neke od narednih kupovina u maloprodajnim objektima „The Body Shop“ ostvari jednokratni popust na ukupan iznos računa u iznosu od 1.000,00 dinara, koij popust će se obračunati prilikom plaćanja.

Korisnik ne može steći nove bonus poene po osnovu računa na kojem se realizuje pravo na popust u skladu sa ovim pravilima.

Član 6.

Broj važećih poena na loyalty kartici je moguće proveriti unosom broja loyalty kartice i prezimena njenog korisnika na stranici www.thebodyshop.rs/loyalty

Rok za iskorišćavanje sakupljenih bonus poena, odnosno ostvarenog prava na popust u skladu sa ovim Pravilima je 3 godine od dana ostvarenja prava na popust.

U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonus poeni se otpisuju u korist "Čelik" doo Beograd.

Član 7.

„Čelik“ doo Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa lojalnosti „Love your body club“.

„Čelik“ doo Beograd zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet nosioca kartice „Love your body club“.

„Čelik“ doo Beograd može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika, uz obavezu da ga o takvom isključenju obavesti na prigodan način, ali nije obavezan da korisniku obrazloži svoju odluku.

Član 8.

„Čelik“ doo Beograd zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa.

O svakoj izmeni pravila programa, „Čelik“ doo Beograd će korisnika obavestiti na odgovarajući način u roku ne kraćem od 15 dana pre promene pravila programa.

Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.thebodyshop.rs.

Član 9.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi putem maila na support@thebodyshop.rs , nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba.

„Čelik“ doo Beograd nije obavezan da korisniku umesto nestale kartice pošalje novu.

Ukoliko korisnik ima sakupljene poene na nestaloj kartici, „Čelik“ doo Beograd je obavezan da sakupljene poene sa nestale kartice prenese na novu na zahtev korisnika.

Ukoliko korisnik ne prijavi gubitak kartice, „Čelik“ doo Beograd nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu izgubljene kartice.

Član 10.

Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje kartice „Love your body club“ biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima.

Član 11.

Registracijom za program lojalnosti Korisnik prihvata da će sve eventualne sporove koji nastanu u vezi sa ovim Pravilima nastojati da reši mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će se rešiti pred nadležnim sudom u Beogradu.

Član 12.

Sva prethodna pravila programa lojalnosti “LOVE YOUR BODY CLUB” prestaju da važe danom donošenja ovih pravila.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

U Beogradu, __________________________
za „Čelik“ DOO Beograd
______________________________
Sanja Todorović, direktor